Hem

Franzén Juristbyrå

Adelsgatan 28 i Visby

 

 

 

 

 

En allmänpraktiserande juristbyrå i hjärtat av Visby

 

Vi åtar oss uppdrag från privatpersoner, företag, domstolar och andra myndigheter.

 

Exempel på uppdrag från myndigheter:

Allmän domstol (tingsrätt, hovrätt, Högsta domstolen):

 

  • Målsägandebiträde i brottmål. Som brottsoffer kan man i vissa brottsärende, hos polis eller åklagare, begära att en viss jurist/advokat förordnas som målsägandebiträde. Om man inte har något specifikt önskemål utser tingsrätten ett målsägandebiträde åt den brottsutsatte.

 

  • Särskild företrädare för barn i brottmål. Tingsrätten utser en särskild företrädare för ett barn då vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot ett barn. Den särskilda företrädaren ska istället för barnets vårdnadshavare tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i domstolen.

 

  • Boutredningsman. Tingsrätten kan utse en boutredningsman då dödsbodelägare inte kan komma överens. Boutredningsmannen företräder ett dödsbo och ansvarar för att bland annat avveckla skulder och förvalta kvarlåtenskapen. En boutredningsman har redovisningsplikt.

 

  • Bodelningsförrättare. En bodelningsförättare kan utses av tingsrätten på ansökan av en make eller sambo, om parterna inte kan enas om att bodelning ska genomföras eller hur bodelningen ska ske. I förhållande till bodelningsförrättaren är båda parter betalningsansvariga och kostnaden för bodelningsförrättaren delas lika av parterna.

 

  • Medlare i familjemål kan utses av allmän domstol, medling är en metod för att lösa eller hantera konflikter som bygger på att en tredje opartisk person bistår parterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt.

 

Förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol (myndighet, förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen)

  • Ställföreträdare och offentligt biträde i ärende/mål om LVU, offentligt biträde i ärende/mål om LVM eller LPT.

 

  • Offentligt biträde i ärende/mål om migration såsom ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller familjeanknytning.

 

Exempel på uppdrag från privatpersoner

  • Familjejuridik -medling mellan föräldrar, vårdnad, boende, umgänge, äktenskapsskillnad och bodelning, upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal, samt bistår med råd och biträde då frågor eller tvist uppstår inom familjerättsliga spörsmål.

 

Exempel på uppdrag från företag

  • Affärsjuridik - juridisk rådgivning för företag genom upprättande/ granskning av avtal, samt tvister med privatpersoner eller andra företag.

 

  • Rättskydd och rättshjälp- ansökan om rättskydd eller rättshjälp.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved